Zmiany dotyczące kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym – od 01.10.2021 r.

W dniu 01.10.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Najważniejszą zmianą w Ustawie jest doprecyzowanie definicji ratownika wodnego poprzez określenie, że osoba taka musi posiadać m.in. „co najmniej jedną z innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym”.

W tym samym dniu weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23.09.2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, które określa:

  • kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym,
  • wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym.

W wykazie znajduje się większość kwalifikacji wskazywanych dotychczas przez MSWiA jako właściwe, np. sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, płetwonurek (wszystkie certyfikaty organizacji nurkowych o zasięgu ogólnopolskim lub szerszym), operator urządzeń radiowych.

Dodatkowo wprowadzono kwalifikacje operatora bezzałogowego statku powietrznego (np. drona) używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Znowelizowana ww. Ustawa wskazuje natomiast, że lekarz systemu PRM lub pielęgniarka systemu PRM lub ratownik medyczny, którzy realizują doskonalenie zawodowe również spełniają wymaganie posiadania co najmniej jednej kwalifikacji przydatnej w ratownictwie wodnym.

Zwracamy jednak szczególną uwagę na doprecyzowanie w Rozporządzeniu MSWiA kwalifikacji instruktora i trenera pływania, uznawanych jako przydatne w ratownictwie wodnym. Potwierdzeniem uznawanych obecnie kwalifikacji są wyłącznie:

  • dyplomy lub inne dokumenty wydane przez UCZELNIĘ w rozumieniu przepisów ustawy z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla: trenera pływania lub instruktora pływania,
  • lub licencje Polskiego Związku Pływackiego (PZP): trenera klasy mistrzowskiej pływania PZP, trenera klasy pierwszej pływania PZP, trenera klasy drugiej pływania PZP, instruktora pływania PZP.

Nieposiadanie co najmniej jednej kwalifikacji znajdującej się w wykazie, zawartym w Rozporządzeniu MSWiA z 23.09.2021 r. (wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym jej posiadanie) − oznacza, że dana osoba z dniem 01.10.2021 r. nie jest ratownikiem wodnym i nie może pracować ani społecznie ani zawodowo.

Ujednolicony tekst Ustawy: TUTAJ

Tekst Rozporządzenia: TUTAJ