Nowe zasady tzw. „recertyfikacji” kursu KPP

Informujemy wszystkich ratowników, że w dn. 31.12.2019 r. weszła w życie nowelizacja z dn. 03.12.2019 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. z 2019 r., poz. 2408).

Po nowelizacji §4 ww. Rozporządzenia brzmi:
„1. Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;
2) posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy [o Państwowym Ratownictwie Medycznym], lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.”

Oznacza to, że dokonanie tzw. „recertyfikacji”, czyli przystąpienie i zdanie egzaminu z zakresu KPP, bez odbywania pełnego kursu, jest możliwe wyłącznie w okresie ostatnich trzech miesięcy ważności dotychczasowego zaświadczenia (tj. w 34. miesiącu lub w 35. miesiącu lub w 36. miesiącu ważności zaświadczenia). Tzw. „recertyfikacji” mogą dokonać wyłącznie osoby zatrudnione lub pełniące służbę lub będące członkiem jednostki współpracującej z systemem PRM, czyli np. Beskidzkiego WOPR lub innego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

Osoby, których zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP utraciło ważność – muszą odbyć pełny kurs i zdać po nim egzamin.

Cytowana nowelizacja Rozporządzenia oraz wcześniejsza nowelizacja tegoż Rozporządzenia z dn. 11.10.2019 r. wprowadziły również nowe wzory zaświadczeń:
– o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika oraz
– o uzyskaniu tytułu ratownika (tzw. „recertyfikacja”).

Zasady odbywania szkoleń KPP w służbach mundurowych, w oparciu o stosowne Rozporządzenie MSW oraz MON, nie uległy zmianie – tzw. „egzamin potwierdzający” należy złożyć z wynikiem pozytywnym przed upływem terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia.