Nowe przepisy dotyczące zaświadczeń KPP w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

W dniu 01.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dn. 31.03.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy art. 19 tejże Ustawy „w okresie od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do 60 dni od dnia odwołania tego stanu ratownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (…) może być osoba:

1)   która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2)   która  posiada  ważne  zaświadczenie  o ukończeniu  kursu  w zakresie  kwalifikowanej  pierwszej  pomocy  i uzyskaniu tytułu ratownika, lub zaświadczenie, którego termin upływa w okresie, o którym mowa we wprowadzeniu;

3)   której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.”

Oznacza to, że ratownicy wodni posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu KPP, którego ważność upływa 14.03.2020 r. lub później pozostają ratownikami wodnymi do 60. dnia po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Osoby te – aby nie utracić uprawnień – do egzaminu „recertyfikacyjnego” muszą przystąpić do 60. dnia po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.