Szkolenie ratowników wodnych

Wymogi dla kandydatów i kandydatek do szkolenia:

  1. Posiadanie umiejętności pływania.
  2. Ukończenie 18. roku życia (najpóźniej w roku, w którym odbywa się szkolenie).
  3. Przynależność do Beskidzkiego WOPR (wpisowe + legitymacja + opłacona składka członkowska).
  4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  5. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Programu szkolenia.
  6. Wypełnienie ankiety w związku ze stanem epidemii i podpisanie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia .

Zgłoszenie osoby niepełnoletniej musi być zaakceptowane przez jej rodzica / opiekuna prawnego.

Dysponujemy doświadczoną kadrą szkoleniowców z długoletnim stażem, posiadających kwalifikacje instruktora ratownictwa wodnego,  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.06.2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747) oraz przygotowanie pedagogiczne, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z biurem Beskidzkiego WOPR osobiście, telefonicznie (tel. 33 812 37 86) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@wopr.bielsko.pl) oraz o złożenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Ustawę z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 350) – art. 15 pkt 1 tejże ustawy stanowi, że szkolenia ratowników wodnych realizują, tzn. organizują i prowadzą, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego – oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

W myśl Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, ratownik wodny to: osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, spełniająca wymagania określone w Ustawie z dnia 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudniona lub pełniąca służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu.

Zgodnie z powyższą definicją, aby posiadać uprawnienie ratownika wodnego (a tylko taka osoba może dozorować obszar wodny) należy spełniać następujące warunki:

1. Odbyć szkolenie ratowników wodnych i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadać stopień nadany przez WOPR 1 uzyskany w wyniku ukończenia kursu rozpoczętego najpóźniej przed 1 stycznia 2012 roku.

2. Posiadać co najmniej jeden rodzaj kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym (np. sternik motorowodny, żeglarz jachtowy, płetwonurek, ratownik medyczny, lekarz, pielęgniarka, operator urządzeń radiowych, instruktor pływania, trener pływania) 2.

3. Spełniać wymagania określone w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla:
lekarza systemu realizującego doskonalenie zawodowe
lub pielęgniarki systemu realizującej doskonalenie zawodowe
lub ratownika medycznego realizującego doskonalenie zawodowe
lub ratownika (w tym przypadku należy posiadać m. in. ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika).

4. Być zatrudnionym lub pełnić służbę lub być członkiem podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego.

UWAGA! Do dozorowania obszaru wodnego w charakterze ratownika wodnego upoważnia jednoczesne spełnienie wszystkich czterech ww. warunków.

1 lub inną specjalistyczną organizację ratowniczą
2 Szczegółowe omówienie kwalifikacji uznawanych i nieuznawanych za przydatne w ratownictwie wodnym znajduje się w Wyjaśnieniach w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego (MSWiA, Warszawa, grudzień 2018 r.)